Základní informace o způsobu vyřizování stížností

Text

PREMIUM Insurance Company Limited, se sídlem Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, Maltská republika / Malta, zapsaná v Rejstříku společností Maltské republiky pod registračním číslem: C 91171 (dále jen „pojišťovna“), působící na území České republiky prostřednictvím své organizační složky PREMIUM Pojišťovna, pobočka Česká republika, se sídlem Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 80427, IČ: 196 86 030, v rámci své působnosti přijímá, eviduje a vyřizuje jako stížnosti podání fyzických nebo právnických osob (dále jen „stěžovatel“), kterými

 • se domáhají ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože tyto osoby byly ohroženy nebo poškozeny jednáním nebo nečinností pojišťovny či osoby zprostředkující pojištění, která je ve smluvním vztahu s pojišťovnou, nebo
 • upozorňují na konkrétní nedostatky v činnosti pojišťovny, zejména na porušování obecně závazných právních předpisů, pojistné smlouvy, pojistných podmínek, vnitřních předpisů nebo jiných negativních jevů souvisejících s činností pojišťovny.

Za stížnost se nepovažuje podání stěžovatele, které

 • je žádostí, kterou se nikdo nedomáhá svých práv, nebo
 • upozorňuje na činnost třetích osob bez právního vztahu k pojišťovně, nebo
 • obsahuje námitky proti určitým skutečnostem, resp. odvolání proti rozhodnutí, které řeší věcnou stránku pojistného vztahu (např. odvolání proti výši pojistného plnění či odvolání proti vyřízení pojistné události), přičemž z jeho obsahu nevyplývá, že by mělo povahu stížnosti, i když je takové podání formálně označeno jako stížnost.

Stěžovatelem, tj. fyzickou nebo právnickou osobu oprávněnou podat stížnost je:

 • pojistník (tj. osoba uzavírající pojistnou smlouvu s pojišťovnou, která se zavázala hradit pojistné),
 • pojištěný (tj. osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty se vztahuje daný pojistný produkt (pojištění) ustanovený pojistnou smlouvou; pokud pojištěný zároveň uzavřel smlouvu a platí pojistné, je současně i pojistníkem),
 • oprávněná osoba (tj. osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění), nebo
 • jakákoli jiná osoba, jejíž práva byla rozhodnutím pojišťovny negativně dotčena.

Stížnost na činnost pojišťovny je možné podat:

 • písemně na jednu z následujících adres: PREMIUM Pojišťovna, pobočka Česká republika, Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, Česká republika,
 • osobně na kterékoliv pobočce pojišťovny v pracovní době,
 • elektronicky zasláním e-mailu na adresu: stiznosti@premium-ic.cz,
 • vyplněním kontaktního webového formuláře, který najdete ZDE. Při vyplňování kontaktního webového formuláře nezapomeňte, prosím, vybrat příslušnou hodnotu (stížnost). 

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává, čeho se týká, proti komu stížnost směřuje a čeho se stěžovatel domáhá. V zájmu rychlého vyřešení stížnosti je vhodné, aby stěžovatel kromě identifikačních údajů uvedl svou kontaktní adresu, telefonní kontakt nebo e-mailovou adresu.

V případě neúplných informací a podkladů ke stížnosti, které jsou nezbytné pro řádné posouzení stížnosti, může pojišťovna požádat stěžovatele o jejich doplnění. 

Stížnosti budou vyřízeny ihned po jejich obdržení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od data obdržení stížnosti. Pokud ze závažných důvodů není možné stížnost v této lhůtě vyřídit, může být tato lhůta prodloužena na maximálně 60 kalendářních dnů ode dne přijetí stížnosti. Pojišťovna informuje stěžovatele o prodloužení lhůty a jeho důvodech do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí stížnosti.

Postoupení stížnosti České národní bance

Není-li stěžovatel spokojen s vyřízením jeho stížnosti ze strany pojišťovny, může se se svojí stížností obrátit na Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 (blíže viz https://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty/stiznosti-na-financni-instituce/)

Předání stížnosti úřadu Arbitra pro finanční služby na Maltě (Arbiter for Financial Services)

Pokud stěžovatel není spokojen s vyřízením své stížnosti pojišťovnou, může se obrátit se svou stížností na úřad Arbitra pro finanční služby se sídlem na adrese Arbiter for Financial Services, 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta (https://www.financialarbiter.org.mt/).

Soudní a mimosoudní řešení sporů s pojišťovnou

Spory s pojišťovnou lze řešit soudně nebo mimosoudně. V případě soudního řešení sporu může stěžovatel uplatnit návrh na rozhodnutí sporu u příslušného soudu.

Stěžovatel v postavení spotřebitele může návrh na mimosoudní řešení sporu podat v případě neživotního pojištění České obchodní inspekci (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz) se sídlem Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1.

V případě smluv uzavíraných online, je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitel, je možné využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách ec.europa.eu/consumers/odr.